ผวจ.อุทัยธานี 65
             

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

เอกสารเผยแพร่

https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/webosm/skin/ext/pdf.png (14) 22 ก.พ. 2566 รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2565

https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/webosm/skin/ext/jpg.png (141) 10 ก.พ. 2566 QR CODE เล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 66-70 (ทบทวน 67)

https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/webosm/skin/ext/jpg.png (12) 10 ก.พ. 2566 QR CODE เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีี 2567

https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/webosm/skin/ext/jpg.png (15) 30 ก.ย. 2565 QR code แนวทางการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/webosm/skin/ext/jpg.png (7) 23 ก.ย. 2565 ebookคู่มือการอนุมัติอนุญาติขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ

https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/webosm/skin/ext/pdf.png (275) 13 ธ.ค. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ปรับปรุง)

https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/webosm/skin/ext/docx.png (95) 20 ต.ค. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัด

https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/webosm/skin/ext/jpg.png (251) 12 ต.ค. 2564 QR Code แผน 5 ปี (2566-2570)

https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/webosm/skin/ext/pdf.png (231) 12 ต.ค. 2564 เล่มแผนปี 2566

https://damrongtham.nakhonsawan.go.th/webosm/skin/ext/doc.png (14) 14 ก.ย. 2564 แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ด้านการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ)

ภาพกิจกรรม

^