เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  60000
โทร/โทรสาร 056-803577 โทร.สปมท. 15501-15506
E-mail : osm18admin@gmail.com
^